جراد انکنمن

جراد انکنمن کیست؟

جرارد انکنمن پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...