جوان لیو

جوان لیو کیست؟

جوان لیو پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...