سوگیری گزینه مدعی کم شانس

سوگیری گزینه مدعی-کم شانس چیست؟

سوگیری گزینه مدعی-کم شانس چیست؟ معمولا ضرایب کدام گزینه کمتر یا بیشتر از حد معمول محاسبه می شوند؟ باید...