پارکور

فرشاد لطفی کیست؟

فرشاد لطفی یکی از مربیان جوان بدنسازی و کلیستنیکس ایران است که در رشته بدنسازی والبته پارکور سابقه قهرمانی...