پوکرباز ویتنامی

من نویین-پوکر

من نویین؛ فراریِ ویتنامی با 7 دستبند قهرمانی سری جهانی پوکر

حکومت کمونیستِ ویتنام در میانه قرن بیستم سخت‌گیری‌های فراوانی داشت. چیزی که سرانجام به جنگ آمریکا و ویتنام منجر...