پوکر آسیایی

پوکر آسیایی

بازی پوکر آسیایی (Asia Poker)

بازی پوکر آسیایی، اقتباسی هوشمندانه از بازی پوکر پای گو (Pai go) و دیگر بازی چینی به نام "۱۳کارت"...