آریا کئوکسر

پارسالیپ

پارسا رحمتی (پارسالیپ) کیست؟

مجله بخت – پارسالیپ یکی از خواننده‌های زیرزمینی است که در سال‌های اخیر شهرتی نسبی برای خود دست و...