برداشت اتوماتیک

بنر تبلیغاتی بازی انفجار لاتی بت

از برداشت اتوماتیک در بازی انفجار استفاده کنید

از آنجا که انفجار یک بازی هم زمان است (‏real time: یک بازی که کاربر شما از طریق اینترنت...