برندگان WSOP

تصویر جو هاشم

معرفی جو هاشم، بیوگرافی کامل جوزف هاشم پوکرباز لبنانی استرالیایی!

جوزف هاشم ملقب به جو هاشم متولد 1966 پوکرباز حرفه ای لبنانی استرالیایی است. وی اولین استرالیایی به شمار...