بلک ساکس

سونی لیستون-محمد علی

پنج تئوری توطئه مربوط به شرط بندی در تاریخ ورزش

تئوری‌های توطئه فراموش نمی‌شوند، به خصوص اگر مردم روی سمت بازنده آنها شرط بندی کرده باشند.