جانلوکا روکی

جانلوکا روکی

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ جانلوکا روکی

در ادامه سری بررسی داورها برای پیش بینی فوتبال، به سراغ داور مشهور ایتالیایی، جانلوکا روکی رفته ایم. مطالعه...