دانلود بازی مک

بررسی بازی Lair_of_the_Clockwork_God

بررسی بازی Lair of the Clockwork God (دانلود بازی)

با بازی نسبتا ساده و طنزی روبرو هستیم. جلو بروید و موانع را پشت سر بگذارید و کیف کنید.