دریفت

تیم مونتیگو

دریفت رضا فهیم با اسپانسری فرشید امیر شقاقی (مونتیگو)

فرشید امیر شقاقی که به گفته خودش در 25 سالگی به همه آرزوهای خود رسیده است، بعد از حضور...