هنگ کونگ

جزیره-ژاپن

جزیره مصنوعی یومشیما در ژاپن به منطقه کازینوها تبدیل خواهد کرد

ژاپنی‌ها با ساخت جزایر مصنوعی بیگانه نیستند. فرودگاه کوبه، کانزای و جزیره‌ی پورت تنها بخشی از جزایر مصنوعی فعلی...