واکنش های اینستاگرامی

شاهین صمدپور و امیرتتلو

واکنش شاهین صمد پور به دستگیری امیر تتلو در ترکیه

شاهین صمدپور (مستندساز) در پستی از اینستاگرام خود به دستگیری امیر تتلو در ترکیه واکنش نشان داد. سال های...