ورزش سالنی

سنگ نوردی سالنی

معرفی ورزش سنگ نوردی سالنی

سنگ نوردی سالنی از رشته‌های چالشی ورزشی است که برای اولین بار ادر المپیک حضور خواهد داشت. در این...