پیش بینی آنتی میکس

شرط بندی آنتی میکس

آنتی میکس (Lose-to-Win accumulator) در شرط بندی به چه معناست؟

شرط بندی آنتی میکس، به معنی مدلی از شرط بندی است که هدف پیش بینی غلط یک یا دو...