تاریخ:آگوست 5, 2021

پیش بینی لیگ ملت های اروپا

لهستان-هلند

پیش بینی بازی لهستان و هلند در لیگ ملت های اروپا

بوسنی-ایتالیا

پیش بینی بازی بوسنی و ایتالیا در لیگ ملت های اروپا

اسپانیا آلمان

پیش بینی بازی اسپانیا و آلمان در لیگ ملت های اروپا

سوئد-فرانسه

پیش بینی بازی فرانسه و سوئد در لیگ ملت های اروپا

بلژیک-انگلیس

پیش بینی بازی بلژیک و انگلیس در لیگ ملت های اروپا

لهستان-ایتالیا

پیش بینی بازی ایتالیا و لهستان در لیگ ملت های اروپا

هلند-بوسنی

پیش بینی بازی هلند و بوسنی در لیگ ملت های اروپا

سوئیس-اسپانیا

پیش بینی بازی سوئیس و اسپانیا در لیگ ملت های اروپا

فرانسه-پرتغال

پیش بینی بازی پرتغال و فرانسه در لیگ ملت های اروپا

اوکراین-آلمان

پیش بینی بازی آلمان و اوکراین در لیگ ملت های اروپا