پینک

پایان جهان

چیزهای عجیب برای شرط بندی؛ از رنگ کلاه ملکه تا تاریخ دقیق پایان جهان!

شاید به نظرتان احمقانه بیاید که کسی بخواهد روی چیزهایی مانند به کار بردن کلمات خاص در سخنرانی یک...