dealer

دیلر زن-بلک جک

دیلر (Dealer) کیست و چه وظیفه‌ای در کازینو دارد؟

دیلر باید سریع و باهوش باشد و در عین خوشرویی احتمال دهد که قصد دور زدن کازینو را دارید،...