The Walking Dead: Saints and Sinners

بازی واکینگ دد

بررسی بازی The Walking Dead: Saints and Sinners

با یکی از بهترین بازی‌های واقعیت مجازی روبرو هستیم. بازی‌ای که کلیت آن کشتن زامبی‌ها به نظر می‌رسد اما...