بلوف

چرا مورد بلوف واقع شدن هم بخشی از پوکر است؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر به قلم اندرو بروکوس – بسیاری از بازیکنان پوکر از اینکه مقابل...

چطور در پوکر به خوبی بلوف بزنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – روانشناسی در پوکر رابرت تریورز در شاخه بیولوژی تکامل...