بیل بوید

بیل بوید کیست؟

بیل بوید پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...