بیورن اریک گلن

بیورن اریک گلن کیست؟

بیورن اریک گلن پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر...