بیوگرافی بزرگان پوکر

دیوید اسکلانسکی؛ پدر تئوری ریاضی پوکر

بیوگرافی پوکربازان معروف: بیل بوید؛ استاد بازی 5 کارت

بیوگرافی پوکربازان معروف: لایل برمن؛ پوکرباز و مدیر

بیوگرافی پوکربازان معروف: بابی بالدوین؛ پوکرباز و یک مدیر موفق

بیوگرافی پوکربازان معروف: آماریو اسلیم؛ پوکرباز دست به قلم!

بیوگرافی پوکربازان معروف: چیپ ریز؛ نابغه‌ای در دنیای پوکر

بیوگرافی پوکربازان معروف: جک استراوس؛ پوکر تا لحظه مرگ!

بیوگرافی پوکربازان معروف: پاگی پیرسون؛ یک پوکرباز سیگاری

بیوگرافی پوکربازان معروف: نیک داندولوس؛ لذت بردن و باختن تا ابد

بیوگرافی جانی ماس؛ پدربزرگ پوکر