تد فورست

تد فورست کیست؟

تد فورست پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ استراتژی او در پوکر چه بوده است؟ بزرگترین افتخار...