تغییر ضرایب

تغییر ضرایب شرط بندی

«در صورت تغییر ضریب فرم پیش بینی ثبت شود» به چه معناست؟

مقدمه در زمان پیش بینی، احتمالا چیزی مانند تصویر زیر را دیده باشید: نوشته‌ی پایین تصویر، آپشنی است که...