توماس هیتسلزپرگر

ازدواج همجنسگرایانه-جان دی بورو-فوتبالیست هلندی

لیست فوتبالیست های همجنس گرا

با لیستی از فوتبالیست‌هایی روبرو خواهید شد که تاکنون اعلام کرده‌اند همجنسگرا هستند. این لیست بسیار کوتاه است و...