توهم کنترل

گرسنگی موقع شرط بندی: گرسنگی غلبه بر ابهام شرط بندی می شود؟

زمان گرسنگی بهتر تصمیم گیری می کنیم یا در شرایط سیری؟ احساسات فیزیکی ما چه تأثیری در شرط بندی...

المان تصادفی بودن در شرط بندی ورزشی

شرط بندی ورزشی همیشه با حساب و کتاب نیست، باید تصادفی بودن در شرط بندی های ورزشی را همیشه...

توهم کنترل

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...