جان جواندا

جان جواندا کیست؟

جان جواندا پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...