جف لیساندرو

جف لیساندرو کیست؟

جف لیساندرو پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...