جیسون روزنکرانتز

جیسون روزنکرانتز کیست؟

جیسون روزنکرانتز پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...