سهم شانس فولد

مفاهیم بنیادی پوکر: سهم شانس فولد (Fold Equity) چیست؟

در این یادداشت می خواهیم به طور واضح و دقیق، یکی از رایج ترین اصطلاحات پوکر را به همراه...