سوگیری نادیده گرفتن اطلاعات

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری نادیده گرفتن اطلاعات (Probability Neglect)

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان فوتبال با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش فوتبالی...