عدم قطعیت در شرط بندی

تاثیر جایگزینی «من» با «اگر» چیست؟ عدم قطعیت در شرط بندی

عدم قطعیت در شرط بندی چیست؟ چرا قماربازان مدام از کلمه «من» استفاده می کنند؟ جایگزینی «من» با «اگر»...