هیوریستیک

قانون اعداد کوچک در شرط بندی ورزشی

قانون اعداد کوچک چه موردی را به ما گوشزد می کند؟ آمار و احتمالات به ما در این مورد...

رهیافت های آنی و شرط بندی

می دانید تفاوت موفق ترین شرط بندان با بقیه در چیست؟ شاید فکر کنید به خاطر دانش بالا یا...