وجهه در پوکر

بازی کند با دست های قوی، آری یا نه؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر به قلم رابرت وولی – دوست دارم در این یادداشت، درسی که...

چطور در پوکر حداکثر استفاده را از وجهه خود بکنید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع روانشناسی پوکر دانستن وجهه شما نزد بقیه، فاکتور بااهمیتی در پوکر به حساب...