وینی جونز

فیلم راندرز-پوکر

6 فیلم برتر تاریخ در مورد پوکر؛ چطور از طریق سینما، پوکر یاد بگیریم؟

اتاق‌های تاریک، نوری که چراغی روی سقف روی یک میز رنگی تابیده، بُر خوردن کارت‌ها توسط یک دیلر جذاب؛...