پل واسیکا

پل واسیکا کیست؟

پل واسیکا پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...