پوکرباز انگلیسی

استفن چیدویک انگلیسی به عنوان بهترین پوکرباز سال 2019 معرفی شد

استفن چیدویک توسط گلوبال پوکر به عنوان بهترین بازیکن سال پوکر معرفی شد. او برای پنجمین سال پیاپی جمع...