چیپ ریز

چیپ ریز کیست؟

چیپ ریز پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...