یوشیو ناکانو

یوشینو ناکانو کیست؟

یوشینو ناکانو پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...