بازی مونتی

نام‌های دیگر بازی مونتی: انفجار سه، مونتی اسپلش، بازی های لو، بازی high-low است.