دانکی در پوکر

در پوکر، باید با چه مقداری از دست هایتان وارد بازی شوید؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – ریاضیات پوکر از جمله آمار کلیدی که تفاوت بین بازی های آنلاین...

آگاهی از موقعیت در پوکر چقدر در نتیجه‌گیری تاثیر دارد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – ریاضیات پوکر بازیکنان آنلاین از موقعیت های آخر به طور میانگین 20...

چرا بازی های نرخ پایین آنلاین برابر دانکی های پوکر با بازی های حضوری متفاوت است؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر – روانشناسی پوکر در اشاره به بازی های نرخ پایین در...