داوران فوتبال

دنی مک کلی

اطلاعات و آمار دنی مک کلی

دنی مک کلی، یکی دیگر از داوران مشهور فوتبال هلند است. بعد از بیورن کویپرس، مک کلی اخیرا در...

فلیکس تسوایر

اطلاعات و آمار فلیکس تسوایر

بررسی اطلاعات و آمار فلیکس تسوایر، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال آلمان، می‌تواند به ما در شرط...

کارلوس دل سرو گرانده

اطلاعات و آمار کارلوس دل سرو

بررسی اطلاعات و آمار کارلوس دل سرو، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال اسپانیا، می‌تواند به ما در...

بنوا باستین

اطلاعات و آمار بنوا باستین

بررسی اطلاعات و آمار بنوا باستین، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال فرانسه، می‌تواند به ما در شرط...

دامیر اسکومینا

اطلاعات و آمار دامیر اسکومینا

بررسی اطلاعات و آمار دامیر اسکومینا، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال اسلوونی، می‌تواند به ما در شرط...

کلمنت تورپین

اطلاعات و آمار کلمنت تورپین

بررسی اطلاعات و آمار کلمنت تورپین، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال فرانسه، می‌تواند به ما در شرط...

کریگ پاوسون

اطلاعات و آمار کریگ پاوسون

بررسی اطلاعات و آمار کریگ پاوسون، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال انگلیس، می‌تواند به ما در شرط...

بیورن کویپرس

اطلاعات و آمار بیورن کویپرس

بررسی اطلاعات و آمار بیورن کویپرس، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال هلند، می‌تواند به ما در شرط...

توبیاس اشتیلر

اطلاعات و آمار توبیاس اشتیلر

بررسی اطلاعات و آمار توبیاس اشتیلر، به عنوان یکی از داوران مشهور فوتبال آلمان، می‌تواند به ما در شرط...

فدریکو لا پنا

اطلاعات و آمار داور در پیش بینی فوتبال؛ فدریکو لا پنا

فدریکو لا پنا، دیگر داور مشهور این روزهای فوتبال ایتالیا است که در بسیاری از بازی های مهم سری...