سرمایه گذاری در پوکر

چطور سرمایه گذاری های مناسب پوکر را تشخیص دهیم؟

به قلم مارتین هریس – استراتژی پوکر مخصوصا وقتی به انتخاب فرصت های سرمایه گذاری مناسب با هدف کسب...

سه آزمایش علمی برای پول درآوردن بیشتر در پوکر

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر و پوکر و علم به قلم تامی آنجلو – از وقتی...