شرط ادامه در فلاپ

اگر بازیکنی بعد از شرط ادامه در فلاپ، در ترن چک دهد، چه باید کرد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر وقتی بازیکنی بعد از شرط ادامه (شرطی که بعد از فلاپ...