تاریخ:ژانویه 20, 2021

اگر بازیکنی بعد از شرط ادامه در فلاپ، در ترن چک دهد، چه باید کرد؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: انواع استراتژی پوکر

وقتی بازیکنی بعد از شرط ادامه (شرطی که بعد از فلاپ توسط بازیکنی که پیش از فلاپ آغازگر شرط بندی بوده، بسته می‌شود) در فلاپ، در ترن چک دهد، شما چه می کنید؟ بسیاری از بازیکنان با وجود دست ضعیف، در فلاپ شرط می کنند و وقتی کارت ترن رو می شود، چک می دهند. همیشه!

تصمیم به کال می گیرند، چون نمی خواهند وقتی شرط ها دو برابر می شود، توسط بازیکنی در ترن یا ریور، رِیز شوند. این رفتار بیشتر در پوکر نرخ پایین دیده می شود. اگر بازی های نرخ میانی یا بالایی بازی کنید، این رفتار با چنین فراوانی دیده نمی شود. در هر حالت، دانستن در خصوص این رفتار سودمند است، چون برخی بازیکنان حاضر در سطوح بالا هم این شیوه بازی را با خودشان به همراه دارند.

مشاهده های لازم را صورت دهید

به عنوان کسی که در خصوص پوکر مطالعه می کند، حتما می دانید برای موفقیت در بازی ها، مشاهده شیوه بازی رقبا از جمله مهم ترین توصیه های پوکر به شمار می رود. در سناریوی فرضی که در ادامه می آید، با رقبای همیشگی و بازیکن جدیدی که او را ایکس خواهیم خواند، مشغول هولدم نامحدود هستید. در مورد بازیکن ایکس زیاد نمی دانید و از این رو با دقت شیوه بازی اش را دنبال کرده و به دنبال سردرآوردن از چگونگی شرط هایش هستید. با پیشروی بازی، این اتفاقات رخ می دهد:

  • بازیکن ایکس A-10 دارد و فلاپ به شرح A-8-4 رو می شود
  • بازیکن ایکس در فلاپ شرط می کند و 2 بازیکن دیگر کال می کنند
  • در ترن، 3 رو می شود
  • بازیکن ایکس چک می دهد
  • به محض اقدام به شرط یکی از بازیکنان دیگر، بازیکن ایکس کال می کند
  • در ریور، بازیکن ایکس دوباره چک-کال می کند
  • در شوداون، ایکس کارت های A-10 رو می کند

اگر به دست از بیرون نگاه کنیم، ایکس بازیکنی ضعیف یا سفت-ضعیف قلمداد می شود، ولی آیا این فرضیه درستی است؟ اگر این رفتاری همیشگی باشد، چه؟ اگر مشاهدات بیشتر الگوی رایجی برایتان آشکار کند و شیوه بازی او را بهتر بشناسید، چه؟

برای فهمیدن اینکه آیا این اتفاق تک باره بوده یا نه، ایکس را مدنظر قرار داده و ببینید دست های آتی را چطور بازی می کند؟ اگر این الگوی رفتاری ادامه پیدا کند، زمان مناسب برای استفاده از استراتژی مناسب براساس اطلاعات موجود در راه کسب سود از او رسیده است.

چرا این طور رفتار می کند؟

انگیزه این بازیکن را مدنظر داشته باشید. اگر ضعیف و سفت باشد، در فلاپ شرط و بعد در ترن، صرفا به خاطر اینکه از بلوف منصرف شده یا فکر می کند در ترن دستش پایین تر از بقیه قرار گرفته، چک نمی دهد. وقتی شرط ها دو برابر می شود، نگران رِیز شدن در ترن یا ریور است. به همین ترتیب، به منظور کال کردن تمام مسیر تا شوداون را  چک می دهد. به همین راحتی است.

چطور برابر چنین رقبایی بازی کنیم؟

وقتی بازیکنانی چون ایکس پای میز می بینید، باید براساس اطلاعاتی که جمع کرده اید، در راه وارد کردن 2 تغییر در شیوه بازیتان اقدام کنید.

اول، می توانید با دست های نزدیک بیشتری در پیش فلاپ کال کنید. در واقع، اگر در موقعیت های آخر قرار داشته باشید و او به فاصله دو سه صندلی از شما نشسته باشد، می توانید این کار را در فلاپ هم انجام دهید. بیایید یک مثال را باهم مرور کنیم.

اگر در موقعیت های آخر، 7-6 غیرهمخال، مگر در صورت ساخته شدن پات بزرگی چند نفره، نباید با این دست وارد بازی شوید. با این حال، اگر میزان پات متوسط است و رقیب ایکس شما در پیش فلاپ کال می کند، می توانید به کال کردن او فکر کنید. اگر در فلاپ دست قرعه ساختید، به احتمال بالا می توان گفت این رقیب در ترن، کارت رایگانی (کارتی که دیدن آن برای بازیکن هزینه‌ای ندارد چون هیچ شرطی در مقابلش بسته نشده است. بنابراین بازیکن بدون پرداخت هیچ مبلغی شانس دیدن کارت بعدی و ارتقای دستش را دارد) تقدیمتان کند.

برای همین است که می توانید دست های قرعه بیشتری برابر این نوع رقبا انجام دهید حتی اگر دست قرعه چندان مناسبی هم نداشته باشید.

مثال دیگری لازم دارید؟

فرض کنیم 5 نفر کال کننده (شامل شما و همین رقیب) در پیش فلاپ وجود دارد و 7-6 غیرهمخال دارید. فلاپ به شرح K-8-4 رو می شود قبل از این رقیب، سایرین چک می کنند و او شرط می کند. در نتیجه، برای برنده شدن 6 شرط کوچک دیگر، باید شرط کوچکی پست کنید. همچنین، یکی دو رقیب ممکن است قبل از شما در فلاپ کال کنند، ولی اجازه دهید فرض کنیم شما در فلاپ، ضریب پاتی معادل 6 به یک نصیبتان می شود.

باید کال کنید؟

شانس رو شدن 5 در ترن یا ریور تقریبا 5 به یک است. با این حال، اگر در ترن رو نشود، حتی اگر در فلاپ کال کرده باشید، باید احتمالا در این خیابان فولد کنید. احتمال رسیدن به 5 در ریور برای شما 10 به یک است که علیه شما است و احتمالا چنین ضریب پاتی در ترن نصیبتان نمی شود.

پس در واقعیت، تنها در فلاپ کال می کنید تا ببینید در ترن 5 بدست می آورید یا نه، چون اگر از دست دهید، در ریور حضور نخواهید داشت. از این رو، تنها احتمال با اهمیت برای شما در اینجا، مربوط به ترن است و براساس ضریب پات، قمار مناسبی برای کال کردن شرط در فلاپ، انجام داده اید.

با این حال، اگر بدانید رقیبتان کسی است که در فلاپ شرط می کند و در ترن، چک می دهد تا کارت رایگانی ببینید، باید حتما در فلاپ کال کنید. احتمال دیدن 5 در ترن یا ریور، تقریبا 5 به یک است و چون برای دیدن هر دو کارت، هزینه ای برابر با کال در فلاپ می پردازید، می توانید با ضریب پات بیشتری هم مواجه شوید. این رویکرد، سه سناریوی مختلف را سبب می شود:

  • اگر این رقیب ایکس دوباره در ترن شرط کند، شما باید فولد کنید. به نظر می رسد این رقیب قابل رمزگشایی نیست یا این طور نشان می دهد و در نتیجه باید استراتژی خود را فراموش می کند.
  • اگر بازیکن دیگری الگوی رفتاری بازیکن ایکس را تشخیص داد و با چک-رِیزهای زیاد در حال به هم ریختن برنامه شما بود، کنار بایستید. منتظر زمان مناسب باشید. این بازیکن جدید ممکن است بازیکن ایکس را نرم تر کند و در نتیجه کارت های رایگان بیشتری نصیب شما شود.
  • اگر رقیب مشخص در موقعیتی اولیه قرار داشته باشد، این استراتژی آن قدرها هم موثر نخواهد بود. اگر در فلاپ شرط کند و در ترن چک دهد، بازیکنان موقعیت های میانی و آخر، احتمالا در ترن شرط کنند که استراتژی کارت رایگان شما را به هم می ریزد.

غیر از استراتژی کارت رایگان در برابر چنین رقبایی، نباید هیچ وقت اقدام به بلوف یا شبه بلوف در ترن کنید. تجربه نشان داده میزان پولی که از کارت رایگان می شود برد، بیشتر از شبه بلوف است. از این رو، دوباره به انگیزه رفتارش برمی گردیم: دست خوبی دارد، ولی برای رِیز نشدن موقع دو برابری شرط ها، چک می دهد. از این رو، تصمیم به کال در شودوان دارد و احتمالا دست مناسبی هم برای این تصمیم در اختیار دارد. برابر او وقتی کال می کند، بلوف نزنید.

چه زمانی از این رویکرد استفاده کنیم؟

در نهایت، باید گفت خودتان زمانی از این استراتژی «شرط در فلاپ و چک در ترن» استفاده کنید که در حالت هدز آپ (تک به تک) با رقیبی دیوانه (بازیکنی به شدت شل و تهاجمی که غالبا شرط می‌ بندد و شرط حریف را افزایش می ‌دهد و اغلب این کار را در موقعیت‌هایی انجام می ‌دهد که انجام آن استراتژی خوبی محسوب نمی ‌شود) قرار گرفته اید که احتمالا دست بسیار خوبی در اختیار دارد.

فرض کنیم شما A-Q در اختیار دارید. رقیب دیوانه افزایش می دهد، شما کال می کنید و به هدز آپ می رود. فلاپ شامل A-8-6 است. اگر اینجا شرط کنید (که فکر می کنیم باید انجام دهید)، احتمالا افزایش خواهد داد. در این مورد، باید چک دهید و در ترن و ریور، کال کنید. به این شکل، می توانید از باخت شرط های بزرگ موقع عقب افتادگی واضح از رقیب اجتناب کرده و نرخ بردتان زیاد آسیب نبیند.

مطالب مرتبط:

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *