لایل برمن

لایل برمن کیست؟

لایل برمن پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...