هفت خواج

بازی کارتی بصره (Basra)

بازی کارتی بصره (Basra)

این مطلب را با آموزش بازی کارتی بصره (Basra) با ما باشید. در مناطق مختلف با نام‌های متفاوتی همچون...